43.

راستی امروز داشتم بر میگشتم از سرکار به خونه

یه ماشین شاسی بلند تو مسیر یکی از کوچه ها پار بودش

+ پسره میمون بهم شماره میخواست بدهههه

یواااااش کرد سرعت ماشینشو و اروم اومد کنارم...

منم بی اعتنا به راه خویش ادامه دادم چُنان که کسی در کنارم ندیدم

+ اینقد خوب بود کم محلی

من هیچوقت اهل جواب دادن نیستممممم

تشویقم نمی کنین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


منبع این نوشته : منبع